Obchodní podmínky a Ochrana osobních údajů

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Shop Collectiwe se řídí těmito obchodními podmínkami:

1. Definice

1.1
V těchto obchodních podmínkách:

1.1.1
Provozovatel” je Matěj Měrtl, IČO: 05504031, se sídlem U Statku 2140/26, 594 01, Velké Meziříčí.

1.1.2
Shop Collectiwe” znamená služba, díky které může Uživatel jednoduše provozovat vlastní e-shop a prodávat produkty či služby pomocí internetu.

1.1.3
VOP” znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.

1.1.4
Objednávka” znamená potvrzená cenová nabídka/objednávka vystavená Provozovatelem Uživateli, jejímž předmětem je poskytnutí oprávnění k užívání Shop Collectiwe Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.

1.1.5
Uživatel” znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Shop Collectiwe.

1.1.6
Uživatelský účet” znamená neveřejnou část každé samostatné instalace Shop Collectiwe, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.

1.1.7
Přihlašovací údaje” znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Shop Collectiwe při prvním přihlášení a/nebo bude Uživateli heslo automacitcky vygenerovaného Provozovatelem Shop Collectiwe.

 

2. Proces uzavření objednávky o užívání Shop Collectiwe

2.1
Uživatel informuje Provozovatele o vybrané variantě Shop Collectiwe, o kterou má zájem pomocí e-mailu info@collectiwe.cz, kontaktního formuláře na webu shop.collectiwe.cz, soukromé zprávy na sociálních sítích nebo telefonicky.

2.2
Podle Uživatelem zvolené varianty Shop Collectiwe vystaví Provozovatel Uživateli fakturu k oprávnění k přístupu do Shop Collectiwe. Provozovatel vystaví Uživateli další fakturu před koncem období, na které byla uhrazena předchozí fakturu a na němž se Provozovatel a Uživatel dohodli tak, aby její splatnost byla před koncem již uhrazeného období. Uhrazením další faktury se prodlužuje uživatelský účet Uživatele.

2.3
Zaplacením faktury dle bodu 2.2 Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP a vstupují v účinnost ustanovení těchto VOP.

 

3. Užívání Shop Collectiwe

3.1
Provozovatel uděluje Uživateli oprávnění v systému v rozsahu uvedených v objednávce.

3.2
Uživatel se za udělení oprávnění zavazuje Provozovateli platit měsíční poplatek dle aktuálního ceníku bankovním převodem na bankovní účet č. ú. 981009810/5500, vedený u Raiffeisenbank. Uživateli bude vystavena vždy faktura v elektronické podobě a zaslána na e-mail, který si Uživatel zvolí v Objednávce.

3.3
Provozovatel má právo poskytnout plnění Objednávky (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Shop Collectiwe) až v momentě, kdy dojde k zaplacení poplatku za poskytnutí oprávnění, a nezaplatí-li Uživatel za oprávnění odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Objednávka bez dalšího počátku.

3.4
Provozovatel je po uplynutí předplacené doby oprávnění oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli. Uživatel bere na vědomí, že neuhrazením předplacené doby oprávnění nebude jeho Shop Collectiwe na jeho doméně dostupný z veřejné sítě internet.

3.5
Uživatel má právo zřídit více než jeden Uživatelský účet. Další Uživatelský účet zřídí Provozovatel po kontaktování Uživatelem na e-mail podpora@collectiwe.cz. 

3.6
Uživatel nemá právo udělit třetí osobě oprávnění k užívání Shop Collectiwe.

3.7
Veškeré finanční plnění realizovaná prostřednictvím Shop Collectiwe nebo platební brány propojené s Shop Collectiwe se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.

3.8
Provozovatel má právo Shop Collectiwe nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu bez náhrady.

3.9
Uživatel má právo na užívání Shop Collectiwe za podmínek Objednávky v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.

3.10
Uživatel se zavazuje při užívání Shop Collectiwe jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Shop Collectiwe nevznikla žádná škoda.

3.11.
Uživatel se zavazuje, že má zákonná práva ke všem prvkům textu, fotografií a všem ostatním, které vkládá do Shop Collectiwe a Provozovatel nenese odpovědnost za žádné nároky třetích stran.

 

4. Databáze

4.1
Uživatel nemá právo prostřednictvím Shop Collectiwe strojově (zejm, pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Shop Collectiwe.

4.2.
Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Shop Collectiwe jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživatel jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Shop Collectiwe.

4.3.
Provozovatel má přístup do databáze Uživatele pouze za účelem zálohování a obnovování databáze ze zálohy, případně k obdobným administrátorským účelům. Provozovatel nebude jakkoliv využívat informace z databáze Uživatele.

 

5. Odpovědnost za škodu

5.1
Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na úhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.

5.2
Provozovatel neodpovídá za jakýkoliv obsah, který Uživatel neoprávněně zveřejní na svém Shop Collectiwe. Pokud Provozovatel zjistí porušení jakýchkoliv zákonů ze strany Uživatele, je oprávněn Shop Collectiwe Uživatele vypnout bez náhrady.

 

6. Změna VOP

6.1
Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývá rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.

6.2
Smluvní strany tímto sjednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň sjednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem v Objednávce. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.

6.3
V případě, že dojde k uzavření nové Objednávky k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Objednávka VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.

 

7. Ochrana osobních údajů

7.1
Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje chráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

7.2
Účelem zpracování osobních údajů je

 • plnění Objednávky mezi Uživatelem a Provozovatelem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, fakturační adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění Objednávky, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

7.3
Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

7.4
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

7.5
Příjemci osobních údajů jsou osoby (subdodavatelé Provozovatele)

 • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě Objednávky,
 • zajišťující služby provozování webových stránek a další služby v souvislosti s provozováním webových stránek,
 • zajišťující marketingové služby.

7.6
Správce má v úmyslu předat osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů v zemi mimo EU jsou poskytovatelé mailingových služeb – Mailchimp.

7.7
Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

7.8
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

 

9. Rozhodné právo

9.1
Tyto VOP, jakož i Objednávka, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

9.2
Jakékoliv spory vzniklé na základě Objednávky a/nebo těchto VOP bude rozhodovat Okresní soud v Jihlavě.

 

10. Účinnost

10.1
Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2021.

Provozovatel

Matěj Měrtl
U Statku 2140/26
594 01   Velké Meziříčí

IČ: 05504031

Zákaznická podpora

podpora@collectiwe.cz
každý den 8:00 – 20:00

© 2021 Collectiwe s.r.o.